Molekylär fysik och termodynamik är sektioner av fysik som studerar makroskopiska processer som förekommer i kroppar som är associerade med ett stort antal atomer och molekyler som finns i dem.

Molekylär fysik studerar strukturen och egenskapernasubstanser från sidan av molekylär-kinetiska representationer, som bygger på det faktum att någon kropp består av molekyler (partiklar) som är i konstant kaotisk rörelse. Molekylär fysik studerar processerna för den kombinerade effekten av ett kolossalt antal molekyler.

Termodynamik studerar de allmänna egenskaperna hos ett system (makroskopiskt) som är i termodynamisk jämvikt.

Studien av makroskopiska processer utförs med två metoder:

1. molekylär-kinetisk (molekylär fysik baseras på denna metod);

2. Termodynamisk, ligger till grund för termodynamik.

Dessa metoder kompletterar varandra.

Molekylär fysik är baserad påmolekylär kinetisk teori, enligt vilken strukturen och egenskaperna hos kropparna förklaras kaotisk rörelse och interaktion av de molekyler, atomer och joner (dvs partiklar). De experimentellt observerade egenskaperna hos kroppar (t.ex. tryck) förklaras resultatet partikelpåverkan, dvs de makroskopiska egenskaperna hos hela systemet beror på egenskaperna hos partiklarna, egenskaper deras rörelse och de genomsnittliga värdena för de dynamiska egenskaperna hos partiklarna. För att bestämma den exakta placeringen av partiklar i rymden och dess rörelsemängd är emellertid inte möjligt, en enorm mängd utnyttjar kinetisk metod molekyl (statistisk), eftersom det finns vissa mönster i beteendet hos de genomsnittliga parametrar.

De huvudsakliga bestämmelserna i molekylärkinetisk teori är:

1. Varje ämne består av partiklar - molekyler och atomer, och de av mindre partiklar;

2. Molekyler, atomer och andra partiklar är i kontinuerlig kaotisk rörelse;

3. Det finns en attraktiv kraft mellan partiklarna och en repulsiv kraft.

Molekylär fysik beaktas: struktur gaser, fasta ämnen och vätskor, deras förändringar under yttre påverkan (tryck, temperatur, elektriska och magnetiska fält), transportfenomen (intern friktion, värmeledningsförmåga, diffusion), fasövergången (kondensation och förångning, kristallisation och smältning etc. .), fasjämvikt, kritiskt tillstånd av ämnen.

Termodynamikstudier termiska processer somär förknippade med förändringar i kroppstemperatur och dess aggregattillstånd. Termodynamiken är inte oroad över övervägande av mikroprocesser, det handlar om etablering av förbindelser som existerar mellan substansernas makroskopiska egenskaper. Termodynamiskt system är en uppsättning av interaktion och utbyte av energi mellan sig och med den externa miljön av makroskopiska kroppar. Uppgiften med den termodynamiska metoden är att bestämma tillståndet i vilket det termodynamiska systemet är beläget när som helst. Satsen av karakteriserande egenskaper hos systemet (tryck, temperatur, volym) av fysiska kvantiteter bestämmer dess tillstånd.

Den termodynamiska processen är förändringen i det termodynamiska systemet, kopplat till förändringen i dess parametrar.

Molekylär kemi är vetenskapen om materiens sammansättning, struktur och fysiska egenskaper.

Fysikaliska egenskaper hos ämnen:

1. aggregat tillstånd (fast, gas, vätska);

2. lukten

3. färg;

4. densitet

5. löslighet

6. Elektrisk och termisk ledningsförmåga

7. Temperaturen för smältning och kokning.

Varje ämne består av atomer och molekyler, joner.

En atom är en liten partikel av materia, bestående av en positivt laddad kärna och ett negativt laddat elektronskal.

Protonen bär en positiv laddning. Också i kärnan är neutrala elementära partiklar - neuroner. Enheten för negativ laddning är en elektron.

</ p>