Tänk på ämnets kvalitativa och kvantitativa sammansättning. Definiera dess egenskaper för föreningar med organiskt och oorganiskt ursprung.

kvalitativ och kvantitativ sammansättning av ämnen

Vad som visar materiens kvalitativa sammansättning

Han demonstrerar de typer av atomer som är i molekylen som analyseras. Till exempel bildas vatten av väte och syre.

Natriumoxidmolekylen innefattar natrium- och syreatomer. I svavelsyra innehåller väte, syre, svavel.

Beskriv den kvalitativa och kvantitativa sammansättningen av följande ämnen

Vad kvantifierar kompositionen

Det visar det kvantitativa innehållet av varje element inom en komplex substans.

Till exempel finns i vatten två väteatomer och ett syre. Svavelsyra består av två väten, en svavelatom, fyra oxygenater.

I ortofosforsyra sammansättningen finns tre väteatomer, en fosfor, fyra syreatomer.

Den kvalitativa och kvantitativa sammansättningen av ämnen finns också i organiska ämnen. Metan innehåller till exempel ett kol och fyra väte.

kvalitativ och kvantitativ sammansättning av ämnet h2s

Metoder för bestämning av materialets sammansättning

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning av ämnenkan bestämmas kemiskt. När en molekyl av en förening exempelvis sönderdelas, bildas flera molekyler med en enklare komposition. När kalciumkarbonat, bestående av kalcium, kol, uppvärms fyra syreatomer, kan två oxider erhållas: kalcium och kol.

Komplexa ämnen och föreningar som bildas under kemisk sönderdelning kan ha olika kvalitativa och kvantitativa sammansättningar av ämnen.

Enkla och komplexa föreningar kan vara molekylära såväl som icke-molekylära föreningar.

Den första gruppen är i olika aggregerade tillstånd. Till exempel är socker en fast, vatten är en vätska, syre är en gas.

Föreningar av icke-molekylär struktur under standardbetingelser är i fast form. Dessa inkluderar salter. Vid uppvärmning smälter de, går från fast till flytande form.

Beskriv den kvalitativa och kvantitativa sammansättningen av substansen h2s

Exempel på bestämning av kompositionen

"Beskriv den kvalitativa och kvantitativa kompositionenav följande ämnen: svaveloxid (4), svaveloxid (6) ". Denna uppgift är typisk i skolan av oorganisk kemi. För att klara det är det först nödvändigt att formulera formlerna av de föreslagna föreningarna med användning av valenser eller grader av oxidation.

I båda föreslagna oxiderna finns en ochSamma kemiska element är därför deras kvalitativa sammansättning densamma. De innefattar svavel och syreatomer. Men i det kvantitativa förhållandet kommer resultaten att skilja sig.

Den första föreningen innehåller två syreatomer, och den andra innehåller sex.

Vi ska utföra följande uppgift: "Beskriv den kvalitativa och kvantitativa sammansättningen av H2S-ämnen".

Vätesulfidmolekylen består av en svavelatom ochtvå väten. Den kvalitativa och kvantitativa sammansättningen av H2S-substansen gör det möjligt att förutse dess kemiska egenskaper. Eftersom det finns en vätekation i kompositionen kan vätesulfid uppvisa oxidativa egenskaper. Till exempel manifesteras dessa egenskaper i interaktion med den aktiva metallen.

Information om kvalitativ och kvantitativämnets sammansättning är också relevant för organiska föreningar. Till exempel kan du veta det kvantitativa innehållet av komponenter i kolvätemolekylen, du kan bestämma dess tillhörighet till en viss klass av ämnen.

Sådan information möjliggör att förutse de kemiska och fysikaliska egenskaperna hos kolväten som analyseras för att avslöja dess specifika egenskaper.

Till exempel att veta att kompositionen har fyra atomerkol och tio väten, kan vi dra slutsatsen att detta ämne hör till klassen av mättade kolväten med den allmänna formeln CnH2n + 2. Reaktioner av substitution genom radikal mekanism, liksom oxidation genom luftens syre, är karakteristiska för alla representanter för denna homologa serie.

slutsats

Eventuella oorganiska och organiska ämnenhar en viss kvantitativ och kvalitativ sammansättning. Den information som krävs för att fastställa de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos de analyt oorganiska föreningar och organiska föreningar till kompositionen gör det möjligt att ställa in tillhörande en klass identifiera karakteristiska och specifika kemiska egenskaper.

</ p>